Da ubi consistam, et terram caelumque movebo
 • Zastupovanie v prípravnom konaní
 • Zastupovanie na hlavnom pojednávaní
 • Zastupovanie poškodených v trestnom konaní
 • Adhézne konanie – uplatňovanie náhrady škody
 • Občiansko právne zmluvy - spisovanie a posudzovanie ( kúpno predajné zmluvy, darovacie zmluvy, zmluvy o dielo a podobne )
 • Dohody o vysporiadaní bez podielového vlastníctva manželov, vysporiadanie podielového vlastníctva
 • Náhrady škôd – uplatňovanie nárokov
 • Súdne spory, dedičské konanie – zastupovanie
 • Súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok z občianskoprávnych vzťahov, zabezpečenie pohľadávok
 • Založenie, zrušenie, činnosť obchodných spoločností, vzťahy medzi spoločníkmi, prevody obchodných podielov, zastúpenie v registrovom konaní, zápisy zmien v obchodnom registri, ... a iné, týkajúce sa práva obchodných spoločností
 • Odborné preskúmanie a posúdenie rôznych druhov zmlúv, vypracovanie písomnej formy zmlúv pre jednotlivé právne prípady
 • Vymáhanie pohľadávok, mimosúdne vymáhanie
 • Náhrada škody
 • Vypracovanie pracovných zmlúv a dohôd o vykonaní práce mimo pracovného pomeru
 • Pracovnoprávne spory - zastupovanie zamestnávateľa / zamestnanca
 • Vznik, zánik a zmena pracovného pomeru
 • Zmluvy - podľa potreby zamestnanca, zamestnávateľa
 • Konkurenčné doložky
 • Otázky sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia týkajúce sa pracovného práva
 • Rozvody, úprava výkonu rodičovských práv a povinností (zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti, úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom) - zastupovanie
 • Otázky bez podielového spoluvlastníctva manželov
 • Určenie otcovstva, osvojenie dieťaťa, striedavá starostlivosť o dieťa, vyživovacia povinnosť
 • Návrh na výkon rozhodnutia - vypracovanie a podanie
 • Zastupovanie oprávnených aj povinných v konaní o výkon rozhodnutia ( podávanie námietok v exekučnom konaní, podávanie návrhov na zastavenie a odklad exekúcie)
 • Zastupovanie v správnom konaní, v daňovom konaní, v konaní pred daňovými úradmi
 • Zastupovanie v stavebnom konaní, zastupovanie v katastrálnom konaní
 • Zastupovanie v priestupkovom a v colnom konaní
 • Právne poradenstvo v otázkach daní, poplatkov a platieb orgánom verejnej správy